Услуги

Прима менаџмент конслатинг ги испорачува следниве услуги:

 • Обука
 • Консултации, ментороство и инструктажа (coaching)
 • Истражување и анализа
 • Планирање, мониторинг и оценување на развојни иницијативи
 • Работилници и фацилитација на процеси

Основен принцип на работењето на Прима менаџмент консалтинг и во испорачувањето на консултантските услуги и во обуката е партиципативноста со максимално вклучување на сите чинители во процесот.

Преку интерактивни методи и техники на работа, консултантите и обучувачите на ефикасен и ефективен начин доаѓаат до соодветни решенија за клиентите, а со крајна цел поттикнување на одржливиот развој, јакнење на социо-економскиот потенцијал и подобрување на квалитетот на живеење во Република Македонија.

Прима менаџмет консалтинг работи во следниве области:

 • Раководење со проекти и програми,
 • Раководењето со човечки ресурси,
 • Организациско учење,
 • Менаџмент на промени,
 • Организациска и институционална анализа
 • Мониторинг и евалуација на организациски процедури, проекти и програми.