Услуги

Во сѐ поголемиот наплив на граѓански организации, што расте со јакнењето на граѓанското општество во земјава, како и со зголемениот број на достапни фондови и грантови, неопходно е граѓанските организации, но и старт-уп компаниите и институциите кои имаат потреба од мобилизација на фондови и современ менаџмент, да имаат соодветно обучени лица кои ќе можат да одговорат на овие потреби.
За таа цел професионалниот тим на Прима менаџмент консалтинг, во своите услуги го вткајува своето севкупно знаење и долгогодишно искуство во граѓанскиот сектор и на своите клиенти им нуди висококвалитетни услуги.

Прима менаџмент консалатинг ги испорачува следниве услуги:

 • Обука
 • Консултации, ментороство и инструктажа (coaching)
 • Истражување и анализа
 • Планирање, мониторинг и оценување на развојни иницијативи
 • Работилници и фацилитација на процеси

Основен принцип на работењето на Прима менаџмент консалтинг и во испорачувањето на консултантските услуги и во обуката е партиципативноста со максимално вклучување на сите чинители во процесот.

Преку интерактивни методи и техники на работа, консултантите и обучувачите на ефикасен и ефективен начин доаѓаат до соодветни решенија за клиентите, а со крајна цел поттикнување на одржливиот развој, јакнење на социо-економскиот потенцијал и подобрување на квалитетот на живеење во Република Македонија.

Прима менаџмент консалтинг работи во следниве области:

 • Раководење со проекти и програми,
 • Раководењето со човечки ресурси,
 • Организациско учење,
 • Менаџмент на промени,
 • Организациска и институционална анализа
 • Мониторинг и евалуација на организациски процедури, проекти и програми.

За кого се наменети услугите?

 • За граѓански организации и поединци кои сакаат да започнат да работат во граѓанскиот сектор;
 • За старт-ап компании или компании кои сакаат да мобилизираат фондови и да учествуваат во меѓународни проекти;
 • За институции (локална самоуправа, претпријатија во државна сопственост) кои учествуваат или сакаат да учествуваат во мобилизација на фондови од странски донатори.

Референтна листа на корисници на нашите услуги: