Интелектуалната сопственост како алатка за развој на туризмот

Објавено на 22.06.2010 од Maja Baric

Автор: Бариќ Маја Глобализацијата која го промени современиот живот и водењето на бизнис секако дека има големо влијание и врз туризмот како стопанска гранка, како во светот така и кај нас. Дополнително, развојот на туризмот во Македонија е проследен и со процеси на реформи и промени кои не се резултат на глобалните трендови, но се […]

Read More

 Социјален капитал

Објавено на 06.01.2010 од Maja Baric

Автор Лилјана Алчева Што е социјален капитал? Социјалниот капитал е аналогија на финансискиот капитал. Тоа е фонд од ресурси кои се на располагање на поединецот и го овозможуваат “движењето” низ личната и професионалната мрежа. Овој фонд се состои од добра волја, соработка, доверба, информации, емоционална поддршка, моќ и влијание (Роберт Крамер, Америцан Университѕ, Њасхингон). Оваа […]

Read More

 Одржливост на организацијата

Објавено на 06.01.2010 од Maja Baric

Автор Лилјана Алчева Дали сметате дека вашата организација е одржлива? Дали сметате дека на пр. обуката која ја испорачувате на вашата целна група ќе можете да ја спроведувате во ист интензитет по неколку години? Дали имате јасен план како тоа ќе го направите? Дали во спроведувањето на вашите редовни активности ќе имате поддршка од целната […]

Read More

 Кој го украде моето сирење?

Објавено на 25.10.2009 од Liljana Alceva

Ова е приказна за 4 мали суштества кои ги имаат човечки карактеристики. Две од нив се глувчиња а другите две се мали „човечиња”. Сите четворица се соочуваат со неочекувана промена, го снемува сирењето кое е неопходно за нивниот опстанок и тие се приморани да талкаат низ лавиринтот за да го најдат. Сирењето е метафора на […]

Read More

 Конфликти во организацијата и нивно надминување

Објавено на 25.10.2009 од Liljana Alceva

Конфликтите се неминовност во работењето на една организација исто како што се нераскинлив дел од животот. Постојат повеќе дефиниции за конфликт во зависност од тоа  дали конфликтот го разгледуваме од аспект на однесување на учесниците во конфликтот, изворите на конфликтот, ставовите и чувствата што се јавуваат. Сепак, она што ги обединува е фактот дека конфликтот […]

Read More

 Организациски промени

Објавено на 25.10.2009 од Liljana Alceva

Организациски промени Организациските промени се неопходност за секоја организација поради потребата за приспособување кон динамичкото надворешно опкружување. Постојаните промени во средината:  нови барањата на клиентите, соочување со конкуренцијата, соочување со нов донатор, изменета владина политика, променета социјално-политичка средина мора да бидат проследени со соодветна реакција на организацијата: промена на правилата, системите и процедурите, промени во […]

Read More

 Преговарање

Објавено на 25.10.2009 од Liljana Alceva

Една општа дефиниција за преговарањето гласи: Преговарањето е основно средство за да добиете она што го сакате од  останатите. Тоа е така дизајнирана комуникација со која се постигнува договор кога двете заинтересирани страни имаат заеднички но истовремено и спротивставени интереси. Често пати во организациите менаџерите се соочуваат со ситуации кога треба да се справат со […]

Read More

 Работни места во граѓанските организации

Објавено на 20.10.2009 од Liljana Alceva

Граѓанскиот сектор во Р. Македонија во моментов го сочинуваат повеќе од 4.000 граѓански организации од различни профили  кои се соочуваат со низа проблеми и отворени прашања во нивното работење. Најголемата слабост на граѓанските организации е во управувачките структури, особено во делот на раководењето со човечките ресурси. Соочени со секојдневните проблеми на преживување од проект до […]

Read More